Jdi na obsah Jdi na menu

27. 11. 2013

 

VNITŘNÍ ŘÁD

Základní kynologické organizace č. 43 – Bruntál

 

 Základní kynologická organizace Bruntál- r.č. ČKS č. 043- vychází ve své činnosti ze stanov Českého kynologického svazu. Tento vnitřní řád byl zpracován v souladu se zněním čl. 22,  b. 5) těchto stanov a odsouhlasen členskou schůzí. Ve smyslu těchto ustanovení je tento vnitřní řád závazný pro všechny členy.

 

1.  Členové, kteří se účastní  výcviku se psy musí mít tyto řádně upravené a v odpovídajícím výživném stavu. Při výcviku psů nesmí používat metody, které u psů vzbuzují nadměrný strach, úzkost či bolest a mohly by být posuzovány jako týrání zvířat.

 

2.  Psi, účastnící se výcviku musí být ve vlastnictví členů ZKO a musí mít platné očkování proti vzteklině, parvovirové infekci a psince, doporučuje se i očkování proti dalším infekčním nemocem (infekční kašel, inf. hepatitida, borelióza a pod.)

 

3. Společné výcviky mají charakter tréningu s určeným začátkem cvičební doby. Psovodi, kteří respektují počátek cvičební doby mají nárok na metodickou pomoc při nácviku všech oddílů výcviku, vyčlenění terénu pro nácvik pachových prací a pomoc při nácviku prvků obrany.

 

4.  Během průběhu výcviku jsou psovodi povinni podřídit se pokynům vedoucího výcviku. Při nácviku všech cviků  musí  psovodi vystupovat ohleduplně k zájmům ostatních cvičících. Poškození zařízení cvičiště, znečištění cvičiště či jinou újmu na majetku ZKO způsobenou vlastním psem,  či jinými vlastními osobními okolnostmi je psovod povinen bez prodlení odstranit.

Využívání cvičiště ZKO nečleny organizace (včetně individuálního výcviku)  je možné pouze se souhlasem a za podmínek stanovených výborem či  předsedou  ZKO. 

 

5.  Základní členskou povinností psovoda je úhrada členského příspěvku.

  a - V současné době činí 2000,- Kč pro členy se psy cvičícími (i nepravidelně a ojediněle) a 200,- Kč pro členy pasivní-pouze přispívající.     

Status přispívajícího člena může mít  člen, který má zájem podílet se na činnosti  v ZKO, ale nevyužívá žádným způsobem zařízení cvičiště osobně ani  pro psy, které  vlastní. Předpokladem je včasná úhrada stanovené výše členského příspěvku.

Od r. 2013 nebude status tohoto členství zadáván dalším členům mimo současné tzv. pasivní členy.

 

   Výše členských příspěvků  může být upravena usnesením členské schůze. Příspěvky musí být uhrazeny do konce předcházejícího kalendářního roku pro rok  následující.

b - Další členskou povinností je odpracování 10 brigádnických hodin v průběhu kalendářního roku. V případě neodpracování brigád je varianta úhrady 100,- Kč za neodpracovanou hodinu a to současně s příspěvky pro následující rok. Pro každý kalendářní rok může být počet  brigádnických hodin přiměřeně upraven rozhodnutím výboru ZKO. Ustanovení o brigádách neplatí pro pasivní členy. Počet brigádnických hodin odpracovaných nad stanovený limit 10 hodin může být finančně zpětně kompenzován v částce 100,- Kč za každou překročenou  hodinu do počtu 10 hodin.  Zdůvodněnou písemnou žádost člena o kompenzaci v tomto případě schvaluje výbor ZKO.

 

6.  Členové přispívají na údržbu cvičiště (sečení trávy) příspěvkem 1000,- Kč. Tento poplatek se vrací při provedení pokosení cvičiště a jeho převzetím hospodářem ZKO. Pro tyto úkony má člen právo převzít sekačky v bezproblémovém stavu  (vyčištěné,  plně provozuschopné) a povinnost je takto  předat hospodáři ZKO či jinému pověřenému členovi výboru ZKO. PHM do sekaček hradí člen.

 

7.  ZKO provozuje vedlejší činnost – ustájení odchycených psů. Za zabezpečení tohoto úseku  odpovídají členové výboru dle funkcí či ostatní pověření členové ZKO.  Seznam členů ZKO, podílejících se na této činnosti je pro každý rok schválen výborem ZKO, tito členové mají  úlevu 50 % členského příspěvku  (viz. B. 5). Veškerá činnost na tomto úseku musí být prováděna zodpovědně, v souladu s platnými předpisy a smlouvami. Veškeré problémy na tomto úseku nutno okamžitě oznámit předsedovi ZKO. Systém péče o odchycené psy řeší jiný vnitřní pokyn ZKO.

 

8. Ve finančním hospodaření vychází činnost ZKO ze zákonných ustanovení a pokynů pro hospodaření subjektů v ČKS. Individuální nároky na úhradu výdajů, souvisejících s činností pro ZKO uplatňuje žadatel předáním kompletních podkladů pokladníkovi ZKO. Finanční úhrada všech úkonů musí být předem odsouhlasena výborem ZKO, v naléhavých případech předsedou ZKO a děje se na principu hospodárnosti a účelnosti vynaložených prostředků.

 

9.   Výroční členská schůze volí  výbor ZKO. Počet členů výboru se řídí potřebami ZKO, nutno vždy obsadit funkci předsedy, jednatele, vycvikáte, hospodáře a pokladníka. Funkční období výboru vyplývá ze stanov ČKS. Převzetí funkce je vždy na principu dobrovolnosti, členové, kteří funkci přijmou,  jsou povinni ji vykonávat v souladu se zájmy organizace, usneseními členských schůzí či výboru ZKO.

 

10. Náplň činnosti základních členů výboru:

předseda

 • zastupuje ZKO při jednání na veřejnosti či s institucemi

 • koordinuje práci členů 
 • odpovídá za dodržování koncepce činnosti a dodržování normativů v rámci ZKO

 • v neodkladných záležitostech může jednat jménem ZKO a zpětně informovat výbor o provedených rozhodnutích

 

jednatel

 • vede veškerou písemnou agendu týkající se činnosti ZKO a odpovídá za její archivaci

 

výcvikář

 • odpovídá za průběh výcvikových dnů a za pravidla bezpečnosti a kázně při výcviku

 • doporučuje metody výcviku, odpovídá za práci pomocníků, organizuje kladení stop

 • dohlíží na údržbu výcvikových pomůcek

 • plánuje termíny výcvikových akcí v působnosti ZKO a organizuje jejich zabezpečení

 

hospodář

 • odpovídá za inventarizaci a údržbu veškerého zařízení ZKO

 • odpovídá za organizační zabezpečení společných brigád, určuje náplň individuálních brigád, vede evidenci o počtu odpracovaných brigádnických hodin

 • řeší aktuální problémy spojené s údržbou zařízení ZKO, dohlíží na plnění individuálních pracovních činností

 

pokladník

 • odpovídá za veškeré finanční hospodaření ZKO, plně se při tom řídí platnými pokyny a směrnicemi

 

Další členové výboru ZKO či další členové, kteří převzali zodpovědnost za jinou činnost pro ZKO se řídí potřebami ZKO,  usneseními  výboru,  event. pokyny předsedy ZKO.

 

 

 

Tento vnitřní řád byl schválen členskou schůzí ZKO 43  dne 30.11.2012

 

   

Dodatek – schválen čl. schůzí 2.9.2016

 

Noví zájemci o sportovní výcvik vlastního psa uhradí nejpozději při třetí návštěvě cvičiště nevratnou částku  500,- Kč jako příspěvek na údržbu cvičiště a výcvikových pomůcek.

(Úhrada v hotovosti pokladníkovi či převodem)

 O přijetí takových zájemců za řádné členy rozhodne výbor ZKO do půl roku od úhrady uvedené částky. Pro nové zájemce platí ustanovení b. 1-4 Vnitřního řádu a v přiměřeném rozsahu b. 5b.